Search
Search ×

Welkom

We heten u van harte welkom op de website van DKC-advocaten. Dirk De Keuster en Elke Casteleyn hebben hun krachten en kennis gebundeld in één kantoor. Zij krijgen daarbij de steun van Uschi Steurs (advocaat), Patrick Vandevelde (stedenbouwkundige) en Danielle Bracke (administratie en boekhouding).

Het kantoor specialiseert zich in publiekrecht (overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, milieurecht, onteigeningen, strafrecht, …) en privaat bouwrecht (bouwgeschillen, huur, …). Wij vertegenwoordigen cliënten bij o.m. het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en alle hoven en rechtbanken. Wij zijn ook erg actief in de begeleiding van PPS-projecten (administratieve centra, culturele gebouwen, scholen, sportinfrastructuur, gebiedsontwikkeling , …).

Wij staan voor een duidelijke en doelgerichte aanpak. Bij ons krijgt u een concreet antwoord op uw vragen in een heldere taal en geen lang theoretisch advies in een juridisch jargon. Wij streven naar een snelle oplossing van het probleem en trachten lange procedures maximaal te vermijden.

Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Voor meer informatie kan u steeds terecht op één van onze kantoren (tel. 03/384.04.07 én 0477/61.98.74) of stuur een mail naar info@dkc-law.be.

Dirk De Keuster en Elke Casteleyn

Actualiteit

Hof van Justitie wijst staatswaarborg voor ARCO af

De garantieregeling voor aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen die actief zijn in de financiële sector wordt in het Belgisch recht geregeld door artikel 36/24, § 1, eerste lid, 3°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector (B.S. 9 maart 2011, blz. 15623). Het Grondwettelijk Hof diende te oordelen over verenigbaarheid van deze wettelijke bepaling met het Belgisch grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het Grondwettelijk Hof richtte vervolgens drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.

Lees verder

Raad van State schorst de overheidsopdracht van het Antwerps Havenbedrijf voor de Verdiepingsbaggerwerken vaargeul 4de Havendok.

De discussie betrof de voorwaarde van het bestek dat de baggerspecie milieuvriendelijk moet worden gebaggerd en verwijderd. De Nederlandse aannemer stelde voor om de baggerspecie over te brengen naar de site “De Slufter‘ te Rotterdam en het daar definitief te storten. In Vlaanderen dient de baggerspecie verwerkt en herbruikt te worden wat een hoger prijskaartje impliceert. Hiertoe voegde Martens en Van Oord een beslissing van OVAM van 5 augustus 2016 bij zijn offerte waarbij toelating wordt gegeven voor het grensoverschrijdend transport van 201.300 ton gevaarlijke baggerspecie met als bestemming Havenbedrijf Rotterdam. Dergelijke beslissing van OVAM waarbij toelating wordt verstrekt om baggerspecie over te brengen naar “De Slufter” te Rotterdam werden reeds door de Raad van State vernietigd (arrest nr. 232.753 van 29 oktober 2015). Het Auditoraat adviseerde inmiddels ook op 31 mei 2016 en 14 juni 2016 in een reeks gelijkaardige zaken waarin het telkens de nietigverklaring van de toelating adviseert. Volgens de auditeur was de motivering immers gelijkaardig aan de reeds vernietigde beslissing. De beslissing van OVAM dd. 5 augustus 2016 werd op 23 augustus 2016 eveneens aangevochten. De Raad van State schorste de gunningsbeslissing met als motivering dat het Havenbedrijf niet met de nodige zorgvuldigheid de toewijzingsbeslissing heeft genomen doordat niet werd gewacht op het arrest van de Raad van State.

Lees verder

Raad van State herhaalt regels inzake ondertekening van offertes

De  verzoekende partij was van oordeel dat de offerte van de partij aan wie de opdracht was toegewezen niet rechtsgeldig elektronisch was ondertekend. Een bijzonder gevolmachtigde had de offerte elektronisch ondertekend. Volgens de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad was deze volmacht verstrekt door de algemene vergadering van de vennootschap en niet door de raad van bestuur. Enkel de raad van bestuur was bevoegd om deze bijzondere machtiging te verstrekken. Tijdens de debatten werd door de weerhouden inschrijver als tussenkomende partij notulen voorgelegd waaruit blijkt dat de volmacht weldegelijk was verleend door de raad van bestuur. Volgens de verzoekende partij was deze mededeling laattijdig aangezien deze na de indiening van de offerte werd voorgelegd en een bekrachtiging achteraf niet mogelijk is. De Raad volgt de verzoekende partij niet én aanvaardt de uitleg van de tussenkomende partij. De Raad stelt dat er een vergissing is gebeurd bij de publicatie van de beslissing waarbij er verkeerdelijk is vermeld dat de delegatie was vertrekt door de algemene vergadering.

Lees verder

Geen tolerantie meer voor overschrijding van de geluidsnormen in Brussel door het luchtverkeer.

 

De Raad van State heeft in het arrest nr. 236.402 van 10 november 2016 de vordering tot schorsing  van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de bevoegde minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer "tot opheffing van de tolerantie met betrekking tot de vaststelling van inbreuken op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door luchtverkeer"  verworpen.

Lees verder
RSS
12345678910Laatste
Copyright 2017 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies). De bekendste hiervan zijn cookies voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies.

De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en de gebruiker kan er niet door geïdentificeerd worden. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet in de vorm van cookies opgeslagen. De persoonsgegevens die de gebruiker via de website invoert bij het gebruik van formulieren (inschrijven op de nieuwsbrief) worden verwerkt conform onze Privacyverklaring.

Lees hier onze algemene privacyvoorwaarden.