Search
Search ×
Elke Casteleyn

Ontwerpdecreet ondersteuning bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur goedgekeurd.

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt dat iedereen een leven lang in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier moet kunnen sporten. Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen sporten is een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur. 

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen, dat eind oktober 2016 werd goedgekeurd, vormt een kader op langere termijn om gericht te investeren in sportinfrastructuur. In dit verband hecht de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, nu haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet voor de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. 

Het ontwerpdecreet, dat werd goedgekeurd op 26 april 2017 gaat uit van twee krachtlijnen. De eerste krachtlijn uit het Globaal Sportinfrastructuurplan is het financieel ondersteunen van bovenlokale sportinfrastructuur. De tweede behelst de financiële ondersteuning van topsportinfrastructuur. 

Door deze krachtlijnen uit te werken in een decreet en uitvoeringsbesluiten verwerft de sportsector zekerheid en een langetermijnplanning, opdat initiatiefnemers een project kunnen indienen op het moment dat ze zelf de tijd rijp achten.

De subsidies zijn bedoeld voor de bouw of renovatie van bovenlokale en topsportinfrastructuur. Er zal zeker 5 miljoen euro per jaar beschikbaar zijn voor bovenlokale sportinfrastructuur.

Wat betreft de bovenlokale sportinfrastructuur wordt geopteerd voor een zo ruim mogelijke benadering van wie die subsidies kan aanvragen. Naast steden en gemeenten komen ook privéorganisaties, scholen, sportfederaties enzovoort in aanmerking.

Jaarlijks zal een oproep worden gelanceerd voor projecten die voldoende bovenlokaal zijn, die inspelen op de sportbehoefte en zo veel mogelijk mensen aan het sporten kunnen brengen. Zowel nieuwbouw als grondige renovatie komen in aanmerking.

De voorgestelde projecten zullen in eerste instantie moeten voldoen aan een aantal administratieve criteria en een aantal minimale eisen. Vervolgens zullen de projecten moeten voldoen aan een aantal beleidsmatige criteria die het beleid waardevol vindt. Het gaat hierbij over minimale vereisten zoals bovenlokale aard van de sportinfrastructuur, financiële haalbaarheid en duurzaamheid, energetische duurzaamheid en minimale omvang van de investering.

De dossiers die voldoen aan de administratieve criteria en de minimale eisen onderling moeten gerangschikt worden. Er wordt een beoordelingscommissie bovenlokale sportinfrastructuur opgericht die een advies geeft aan de Vlaamse regering. Het is de Vlaamse regering die de uiteindelijke beslissing neemt.

Voor dossiers betreffende topsportinfrastructuur gelden gelijkaardige principes als die voor bovenlokale sportinfrastructuur, dus een ruime invulling van wie kan indienen, en een aantal minimumvereisten.

Wat die minima betreft, moet het specifiek gaan om disciplines die steun krijgen van het Vlaamse topsportbeleid en infrastructuur die prioritair voor topsport is bestemd. Daarnaast komen de minimumvereisten van de bovenlokale sportinfrastructuur terug, behalve dat voor topsportfaciliteiten geen minimum investeringsvoorwaarde zal gelden. 

Een specifieke beoordelingscommissie voor topsportinfrastructuur zal de ranglijst van de dossiers opstellen, op basis van vier criteria: de reële behoefte, de meerwaarde voor de Vlaamse topsporters en prioritaire beschikbaarheid voor dit type sportlui, ruimte voor innovatie en kwaliteitsontwikkeling en het eencampusmodel.

 

Vorig artikel Subsidies voor Vlaamse zwembaden verdeeld
Volgend artikel KB Plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren goedgekeurd

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top