Search
Search ×
Elke Casteleyn

Raad van State spreekt zich uit over aanvullende opdrachten: motiveren is de boodschap!

In een recent arrest van 11 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de toepassing van een aanvullende opdracht op grond van artikel 38/1 KB Uitvoering. 

Artikel 38/1 KB Uitvoering laat een aanbestedende overheid toe een wijziging door te voeren zonder nieuwe plaatsingsprocedure, voor door de oorspronkelijke opdrachtnemer te verrichten aanvullende werken, leveringen of diensten die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen, indien de verandering van opdrachtnemer:

1° niet mogelijk is om economische of technische redenen, zoals wanneer de aanvullende goederen of diensten uitwisselbaar of interoperabel moeten zijn met bestaande uitrusting, diensten of installaties die in het kader van de oorspronkelijke opdracht zijn verworven; en

2° tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbestedende overheid. 

Op 13 augustus 2014 gunt de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, een opdracht voor de levering van tankwagens. Het bestek bepaalt de duur van de opdracht op 4 jaar, die aanvangt op de eerste kalenderdag volgend op de dag van de kennisgeving tot gunning van de opdracht aan de leverancier. De opdracht, bestaande uit 3 percelen wordt op 16 oktober 2014 ter kennis gebracht aan de gekozen inschrijver, Vanassche FFE nv.

Bij een schrijven van 3 september 2018 deelt de FOD Binnenlandse Zaken aan Vanassche FFE nv mee dat “[o]p grond van artikel 38/1 – 2° van het KB van 14 januari 2013” het voormelde contract voor de 3 percelen met de duur van één jaar wordt verlengd, dat de einddatum van het contract dus 16 oktober 2019 is, en dat “[d]e opdracht wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden van het huidige contract”. 

De verzoekende partij, Fire Technics nv, verklaart naar aanleiding van een controle van de technische fiches op het internet kennis te hebben genomen van de verlenging. Fire Technics meent evenwel dat elke motivering en verantwoording ontbreekt voor deze verlenging van één jaar. 

De Raad van State vangt haar beoordeling aan door te stellen dat artikel 38/1 KB Uitvoering volgens het tweede lid van die bepaling niet mag worden gebruikt om de overheidsopdrachtenreglementering te omzeilen. 

Vervolgens gaat de Raad de toepassingsvoorwaarden na van voormeld artikel 38/1. Meer in het bijzonder vereist deze bepaling dat de aanvullende werken, leveringen of diensten “noodzakelijk zijn geworden en (...) niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen”. De Raad verduidelijkt dat de voorwaarden van het voormelde artikel 38/1 dat de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen (artikel 38/1, lid 1, 1°) en tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder (artikel 38/1, lid 1, 2°), gelet op de libellering ervan cumulatief moeten worden vervuld. 

De Raad van State stelt evenwel vast dat de beslissing vervat in de brief van 3 september 2018 geen motieven bevat waaruit moet blijken dat aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 38/1 KB Uitvoering is voldaan. De beslissing vermeldt immers enkel en alleen de juridische grondslag voor de verlenging, doch geenszins de feitelijke motieven. Laat staan dat deze feitelijke motieven werden getoetst aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 38/1 KB Uitvoering. 

Uit dit arrest blijkt dus dat de Raad van State eerst en vooral meent dat deze betwisting behoort tot de rechtsmacht van de Raad van State. Verder blijkt uit dit arrest ook dat een beslissing tot het gunnen van een aanvullend werk, levering of dienst op grond van artikel 38/1 KB Uitvoering wel degelijk correct en afdoende dient te worden gemotiveerd.  

 

Vorig artikel Raad van State bevestigt dat het actuele belang bij een schadevergoeding voor herstel behouden blijft, zelfs indien het belang inzake de annulatievordering is komen te vervallen tijdens procedure
Volgend artikel E-facturatie bij overheidsopdrachten vanaf 1 april 2019

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top