Search
Search ×

E-facturatie bij overheidsopdrachten vanaf 1 april 2019

Sinds 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden verplicht om digitale facturen te aanvaarden en te verwerken. De verplichting voor de ondernemers om uitsluitend elektronische facturen te versturen en aldus af te zien van papieren facturen is slechts van toepassing vanaf de datum te bepalen door de Koning.

Lees verder

OB verplichte toepassing wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten

Op Valentijnsdag verscheen in het Belgisch Staatsblad de omzendbrief van 25 januari 2019 KB/ABB 20169/1 betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten. 

De omzendbrief verwijst naar het globaal rapport “Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten" van Audit Vlaanderen waaruit blijkt dat de markt voor verzekeringen (veel) te weinig wordt bevraagd door de lokale besturen. 

Daarnaast blijkt uit het rapport dat ook het contractbeheer veelal te wensen overlaat. De meeste geauditeerde lokale besturen blijken volgens dat rapport zelfs geen overzicht te hebben van hun lopende contracten, waardoor ze onvoldoende op de hoogte zijn van overeengekomen prijzen en voorwaarden. Hierdoor komt het tijdig hernieuwen van de contracten evident ook in het gedrang. 

Lees verder

Gemeente Putte nu toch onbestuurbaar

In opvolging van mijn vorig bericht het volgende: Bij arrest nr. 231.577 van 12 juni 2015 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing waarbij de gemeenteraad van de gemeente Putte op 4 juni 2015 voor de derde keer de procedure startte voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 47bis van het gemeentedecreet. Volgens de Raad van State toont de verzoekende partij op het eerste gezicht niet aan dat de beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2015 ten onrechte de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vaststelt. Lees verder

De structurele onbestuurbaarheid van een gemeente

De decreetgever heeft in artikel 47bis van het Gemeentedecreet in 2012 een procedure ingesteld voor het geval het bestuur van een gemeente op structurele wijze instabiel is geworden Luidens dit artikel 47 bis kan de gemeenteraad, bij volstrekte meerderheid van stemmen, de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vaststellen. Op grond van de kennisgeving daarvan geeft de Vlaamse regering aan de provinciegouverneur een bemiddelingsopdracht. Als de Vlaamse regering vaststelt dat de bemiddeling van de gouverneur mislukt is en er zich geen oplossing aandient, brengt zij de gemeenteraad daarvan op de hoogte. In dat geval kan de gemeenteraad de procedure starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad brengt de Vlaamse regering onmiddellijk op de hoogte, waarna de Vlaamse regering de burgemeester ontslaat. De verkiezing en installatie van de nieuwe schepenen, met uitzondering van de schepen van rechtswege, gebeurt op basis van een gezamenlijke akte van voordracht. De raad voor maatschappelijk welzijn kan eveneens overgaan tot de installatie van een nieuwe voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die tevens schepen van rechtswege is. Nog volgens het artikel kunnen de vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid en de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen in toepassing ervan niet gebeuren in spoedeisende gevallen zoals vermeld in artikel 29 van het gemeentedecreet en evenmin in de periode van twaalf maanden voor de dag van de verkiezingen vóór de volledige vernieuwing van de gemeenteraden. De aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen na vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid kan slechts eenmaal per bestuursperiode gebeuren. De Raad van State legt de lat terecht hoog om een beroep te kunnen doen op deze procedure. De Raad beklemtoont daarbij dat een andere politieke meerderheid niet gelijk staat met de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente. Er is duidelijk meer nodig. In het arrest nr. 229.846 van 16 januari 2015 ten aanzien van de Gemeente Putte stelt de Raad onder meer het volgende: “14. In dit licht lijkt er van een “structurele onbestuurbaarheid” alleen sprake te zijn ingeval het bestuur van de gemeente gedurig, duurzaam onmogelijk blijkt, stokt, op zwaarwichtige punten spaak loopt. Dit moet gestaafd worden aan de hand van voldoende, objectief verifieerbare gegevens die van de concrete realiteit van die “structurele onbestuurbaarheid” doen blijken. Het volstaat op het eerste gezicht niet dat een meerderheid in de gemeenteraad, die een andere bestuurscoalitie genegen is, “de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente” proclameert opdat die structurele onbestuurbaarheid meteen ook in rechte voor onbetwistbaar vaststaand moet worden gehouden.” In het arrest nr. 230.302 van 24 februari 2015 luidt het als volgt: “ Hoe dan ook is tijdens de parlementaire voorbereiding van het artikel 47bis van het gemeentedecreet uitdrukkelijk overwogen dat de onbestuurbaarheidsprocedure “geen motie van wantrouwen zoals in Wallonië” behelst (verslag namens de commissie, Parl.St. Vl.Parl. 2011-2012, nr. 1467/14, 15). Om de onbestuurbaarheidsprocedure rechtmatig te kunnen voeren lijkt er derhalve meer vereist te zijn dan dat de gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in het schepencollege. Voor meer informatie over deze procedure kan worden verwezen naar de bijdrage van L. VENY en B. WARNEZ in het Rechtskundig Weekblad nr. 39 van 30 mei 2015 : “De structurele onbestuurbaarheid van het gemeentebestuur”. Lees verder
RSS
12

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Inschrijven Uitschrijven

Copyright 2019 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top