Search
Search ×

Welkom

We heten u van harte welkom op de website van DKC-advocaten. Dirk De Keuster en Elke Casteleyn hebben hun krachten en kennis gebundeld in één kantoor. Zij krijgen daarbij de steun van Uschi Steurs (advocaat), Patrick Vandevelde (stedenbouwkundige) en Danielle Bracke (administratie en boekhouding).

Het kantoor specialiseert zich in publiekrecht (overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, milieurecht, onteigeningen, strafrecht, …) en privaat bouwrecht (bouwgeschillen, huur, …). Wij vertegenwoordigen cliënten bij o.m. het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en alle hoven en rechtbanken. Wij zijn ook erg actief in de begeleiding van PPS-projecten (administratieve centra, culturele gebouwen, scholen, sportinfrastructuur, gebiedsontwikkeling , …).

Wij staan voor een duidelijke en doelgerichte aanpak. Bij ons krijgt u een concreet antwoord op uw vragen in een heldere taal en geen lang theoretisch advies in een juridisch jargon. Wij streven naar een snelle oplossing van het probleem en trachten lange procedures maximaal te vermijden.

Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen. Voor meer informatie kan u steeds terecht op één van onze kantoren (tel. 03/384.04.07 én 0477/61.98.74) of stuur een mail naar info@dkc-law.be.

Dirk De Keuster en Elke Casteleyn

Actualiteit

Ook handelsvennootschappen kunnen vrijstelling OV genieten

de Fiscoloog van 21 september 2016 nr. 1489 wordt melding gemaakt van een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 juni 2016 waarin wordt gesteld dat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor de onroerende goederen die de belastingplichtige of de bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor een bijzondere bestemming zoals het vestigen van rusthuizen (art. 253 WIB 1992; art. 2.1.6.0.1, al. 1, 1° VCF).

Lees verder

Het onderscheid tussen een concessie van openbare dienst en een domeinconcessie

In de Fiscoloog nr. 1489 van 21 september 2016 wordt een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 mei 2016 weergegeven. In dit arrest heeft het Hof van Beroep te Gent zich afgevraagd waar een domeinconcessie en een concessie van openbare dienst zich van elkaar onderscheiden. Dit onderscheid is fiscaal van belang aangezien inkomsten uit de concessie van openbare dienst in het WIB 92 worden beschouwd als roerende inkomsten terwijl inkomsten uit een domeinconcessie beschouwd worden als onroerende inkomsten. Het Hof stelt hierbij het volgende en definieert beide begrippen.

Lees verder

DKC werkt mee aan de volgende opleidingen

Mr. Elke Casteleyn verstrekt in de nabije toekomst de volgende opleidingen over overheidsopdrachten:

  • “De nieuwe wet overheidsopdrachten”
  • “Overheidsopdrachten van A tot Z” (6-daagse opleiding)
  • “Samengevoegde opdrachten - Varianten, opties & percelen - Voorwaardelijke en vaste gedeelten”
Lees verder

Wezenlijke wijziging van een vergunde overheidsopdracht door een dading?

De achtste kamer van het Hof van Justitie besliste op 7 september 2016 dat artikel 2 van de richtlijn 2004/18 dient te worden uitgelegd dat na de gunning van een overheidsopdracht geen wezenlijke wijziging aan deze opdracht mag worden aangebracht zonder dat een nieuwe procedure voor het plaatsen van een opdracht wordt uitgeschreven. Het feit dat betreffende wijziging een regeling in de vorm van een dading betreft ter beëindiging van een geschil met onzekere uitkomst dat is ontstaan uit de problemen bij de uitvoering van de opdracht doet hieraan geen afbreuk. Dit zou enkel anders zijn indien de documenten van de opdracht voorzien in de mogelijkheid bepaalde voorwaarden aan te passen na de gunning ervan.

Lees verder

De verplichting teneinde aan te geven hoe de gunningscriteria gewogen worden

Bij arrest dd. 14 juli 2016 besliste de vierde kamer van het Hof van Justitie dat artikel 53, lid 2 van de richtlijn 2004/18/EG dient te worden uitgelegd dat, met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van diensten en waarbij de opdracht dient te worden gegund volgens het criterium van de voor de aanbestedende dienst economisch meest voordeligste inschrijver, de aanbestedende dienst niet gehouden is om de methode, aan de hand waarvan de offertes in concrete zullen worden beoordeeld en gerangschikt, ter kennis te brengen van de potentiële inschrijvers in de aankondiging van de opdracht of het bestek.

Lees verder
RSS
Eerste567891011121314Laatste
Copyright 2018 De Keuster - Casteleyn Privacybeleid
Back To Top

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies). De bekendste hiervan zijn cookies voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies.

De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en de gebruiker kan er niet door geïdentificeerd worden. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet in de vorm van cookies opgeslagen. De persoonsgegevens die de gebruiker via de website invoert bij het gebruik van formulieren (inschrijven op de nieuwsbrief) worden verwerkt conform onze Privacyverklaring.

Lees hier onze algemene privacyvoorwaarden.